หลักสูตรวุฒิย่อบัณฑิตทั้งหมดยืนยันมาฝึกซ้อม
การท่องเที่ยวศศ.บ.3821
การบริหารการศึกษาค.ม.426
การบริหารงานก่อสร้างทล.บ.373
การบริหารและพัฒนาการศึกษาปร.ด.102
การบัญชีบช.บ.12958
การพัฒนาชุมชนศศ.บ.8425
การเมืองการปกครองร.บ.9422
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาค.ม.112
การศึกษาปฐมวัยค.บ.12083
การศึกษาพิเศษค.บ.4224
เกษตรศาสตร์ค.บ.8036
คณิตศาสตร์ค.บ.11553
คณิตศาสตร์วท.บ.2917
เคมีค.บ.4621
เคมีวท.บ.54
ชีววิทยาวท.บ.3016
เทคนิคการสัตวแพทย์วท.บ.3816
เทคโนโลยีการเกษตรวท.บ.8127
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)ทล.บ.4710
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)ทล.บ.178
เทคโนโลยีสารสนเทศวท.บ.5021
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)วท.บ.81
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีโยธา)วท.บ.11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีโยธา)ทล.บ.6927
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)วท.บ.21
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและผังเมือง)ทล.บ.134
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)ทล.บ.2412
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)ทล.บ.95
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)ทล.บ.178
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)ทล.บ.165
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)ทล.บ.204
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)ทล.บ.137
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาค.ม.85
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ.5728
นิติศาสตร์น.บ.11847
บริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการโลจิสติกส์)บธ.บ.2623
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)บธ.บ.6028
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)บธ.บ.12051
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)บธ.บ.158
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)บธ.บ.101
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บธ.บ.9852
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาค.บ.11446
พืชศาสตร์วท.บ.198
ฟิสิกส์ค.บ.4617
ฟิสิกส์วท.บ.51
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า)ทล.บ.177
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์)ทล.บ.61
ภาษาไทยค.บ.12144
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารศศ.บ.84
ภาษาอังกฤษศศ.บ.5615
ภาษาอังกฤษค.บ.12145
ภาษาอังกฤษธุรกิจศศ.บ.3710
รัฐประศาสนศาสตร์รป.ม.295
รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.7116
วิจัยหลักสูตรและการสอนปร.ด.61
วิทยาการคอมพิวเตอร์วท.บ.6730
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีวท.ม.72
วิทยาศาสตร์ค.บ.10847
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวท.บ.184
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวท.บ.2311
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจศ.บ.86
สังคมศึกษาค.บ.11446
สาธารณสุขชุมชนวท.บ.11
สาธารณสุขศาสตร์วท.บ.5642
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีค.บ.7837
 Total29851239