หลักสูตรวุฒิย่อบัณฑิตทั้งหมดยืนยันมาฝึกซ้อม
การท่องเที่ยวศศ.บ.3833
การบริหารการพัฒนาปร.ด.42
การบริหารการศึกษาค.ม.5031
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำค.ด.77
การบริหารงานก่อสร้างทล.บ.3723
การบริหารและพัฒนาการศึกษาปร.ด.1816
การบัญชีบช.บ.129109
การพัฒนาชุมชนศศ.บ.8474
การเมืองการปกครองร.บ.9475
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาค.ม.126
การศึกษาปฐมวัยค.บ.120109
การศึกษาพิเศษค.บ.4237
การสอนวิทยาศาสตร์ค.ม.107
เกษตรศาสตร์ค.บ.8072
คณิตศาสตร์ค.บ.11599
คณิตศาสตร์วท.บ.2927
เคมีค.บ.4641
เคมีวท.บ.55
ชีววิทยาวท.บ.3023
เทคนิคการสัตวแพทย์วท.บ.3830
เทคโนโลยีการเกษตรวท.บ.8160
เทคโนโลยีดนตรีศศ.บ.21
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)ทล.บ.4733
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)ทล.บ.1714
เทคโนโลยีสารสนเทศวท.บ.5048
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)วท.บ.84
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีโยธา)ทล.บ.6962
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีโยธา)วท.บ.11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)วท.บ.11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)วท.บ.22
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและผังเมือง)ทล.บ.1312
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)ทล.บ.2424
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)ทล.บ.1714
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)ทล.บ.98
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)ทล.บ.2018
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)ทล.บ.1613
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)ทล.บ.1312
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาค.ม.97
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ.5753
นิติศาสตร์น.บ.11891
บริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการโลจิสติกส์)บธ.บ.2624
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)บธ.บ.6053
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)บธ.บ.12195
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)บธ.บ.1512
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)บธ.บ.119
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บธ.บ.9883
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาค.บ.114102
พืชศาสตร์วท.บ.1919
ฟิสิกส์วท.บ.81
ฟิสิกส์ค.บ.4636
ฟิสิกส์ปร.ด.81
ฟิสิกส์วท.ม.85
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า)ทล.บ.1712
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์)ทล.บ.65
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาค.ด.55
ภาษาไทยค.บ.121106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารศศ.บ.97
ภาษาอังกฤษค.บ.122102
ภาษาอังกฤษศศ.บ.5641
ภาษาอังกฤษธุรกิจศศ.บ.3730
รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.7550
รัฐประศาสนศาสตร์รป.ม.2920
วิจัยหลักสูตรและการสอนปร.ด.1010
วิทยาการคอมพิวเตอร์วท.บ.6751
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีวท.ม.75
วิทยาศาสตร์ค.บ.108104
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวท.บ.1816
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวท.บ.2320
ศิลปกรรมศป.บ.75
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจศ.บ.87
สังคมศึกษาค.บ.114102
สาธารณสุขชุมชนวท.บ.11
สาธารณสุขศาสตร์วท.บ.5655
หลักสูตรและการสอนค.ม.2719
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศศ.บ.31
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีค.บ.7872
 Total31002590