ระบุเลขประจำตัวประจำตัวประชาชน    

** บัณฑิตทุกท่านจะต้องพิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต(หรือใบปลดหนี้) มายื่นในวันรายงานตัวด้วย **
** กรณีมีข้อสงสัยติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการเบอร์โทร เบอร์โทรศัพท์ 042-970025