** บัณฑิตทุกท่านจะต้องพิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต(หรือใบปลดหนี้) มายื่นในวันรายงานตัวด้วย **

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2558   
สามารถค้นหาได้จาก รหัสนักศึกษา เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ระบุเฉพาะชื่อ หรือนามสกุล
     


รหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลสำเร็จหลักสูตรปริญญาสถานะการเข้ารับรายละเอียด 
492105131 วิไลลักษณ์ โพธิ์หล้าครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
501105144 ฐิติกาญจน์ วันดีราชครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
501122105 นฤมล จันทร์เหลืองครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
501122150 ณัฐทวุฒิ พันท่อนครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
501634154 Le Xuan Ngocศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
501634155 Nguyen Duy Khanh Hoangศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
501F54125 ภรณ์ทิพย์ โสนันทะบริหารธุรกิจบัณฑิตบธ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
501F54126 สุพัตรา กวินเรืองบุญบริหารธุรกิจบัณฑิตบธ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511105128 สุธาศินี อุดรเสถียรครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511105142 พัชรี ไกยพายครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511108203 อภันตรี มาจันทึกครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511108208 ณัฐพงษ์ ชลุยรัตน์ครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511129111 จุรีพร โพธิ์สาวังครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
5111Ep140 สายชน จันทะผลครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511642101 สตีเฟน จอร์จ ดาวลิงศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511666104 จริยา แถมสมดีศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511725203 ศิรินทรา เชื้อดวงผูยวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511725221 นุจรี สุวรรณไตรย์วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511725241 อนุชา ศรีเชียงสาวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511794110 วิชิตพล อินอุเทนวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511794123 ธราดล นวลมณีวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511794240 Nguyen Van Hoaวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
5117Tr104 พลากร แก้วฝ่ายวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
5117Tr138 สุวิชา เณชิชัยวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
511N96234 ธนาศักดิ์ บุญพูลนิติศาสตรบัณฑิตน.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
512105132 ภัสดาภรณ์ ทะศรีครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
512105133 นุชนาถ อัปมะโหครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
512105156 พงษ์ผไท พวงเงินครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
512105168 อรริสา ทรงเล็กสิงห์ครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
512622113 พรนรินทร์ อุดมเดชศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา พิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
12345678910...