** บัณฑิตทุกท่านจะต้องพิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต(หรือใบปลดหนี้) มายื่นในวันรายงานตัวด้วย **


กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559    สถิติการยืนยันฝึกซ้อม    กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560
สามารถค้นหาได้จาก รหัสนักศึกษา เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ระบุเฉพาะชื่อ หรือนามสกุล
     


รหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลสำเร็จหลักสูตรปริญญาสถานะการเข้ารับรายละเอียด  
53103307114 พัชราภรณ์ ประเคนคะชาศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
543JPe116 นงค์ แข็งแรงปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
543JPe119 สท้าน วารีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
55632233103 กรุณา โถชารีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
55632233104 อนุสรณ์ แสนเคนปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
56632233109 อังสนา เข็มใครปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
56632233107 เอกลักษณ์ เพียสาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
56632233108 อรอนงค์ แสนคำปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
55632233107 หงษา วงค์จำปาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
543JPe104 เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
55632233110 ภูมิภัทร กลางโคตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
56632233106 ศิริลักษณ์ ทิพม่อมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
57632233102 ทิพวรรณ มีบุญปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
55632233108 เนตรนภา โพธิ์สาวังปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
543JPe110 ประภัสสร บุญบำเรอปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
55632233111 พิชญาภา ฝาวังปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ต้องยืนยันการเข้าปริญญาก่อน
56632233104 งามทิพย์ มิตรสุภาพปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
533JPe102 ปภาพินทร์ รุณธาตุปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารฯ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
55620232110 คมกริช ไชยทองศรีครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตค.ด.ภาวะผู้นำ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
55620232105 รัษฎากร อัครจันทร์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตค.ด.ภาวะผู้นำ ยืนยันการเข้ารับปริญญา/พิมพ์ใบนำ บันทึกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำ ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร